Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Joris de Graaff
Sinds 13-9-2019

 1. Algemeen Partij waar Joris de Graaff een overeenkomst mee aangaat, hierna te noemen: “opdrachtgever”
  Joris de Graaff, hierna te noemen: “Ridder Joris” (KVK naam) 
 • Op alle overeenkomsten van Ridder Joris zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden staan navolgend beschreven en wordt ook op verzoek door Ridder Joris verstrekt.
 • Opdrachtgever verklaart bij het verstrekken en accorderen van een opdracht aan Ridder Joris de algemene voorwaarden van Ridder Joris te aanvaarden.
 • Wijzigingen komen pas tot stand indien de opdrachtgever schriftelijk heeft ingestemd met de wijzigingen.
 1. Uitvoering Joris
 • Ridder Joris zal de opdracht naar beste vermogen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de prestatie van Ridder Joris.
 1. Betaling van opdracht
 • De boeking is pas definitief gemaakt als er een borgsom is bijgeschreven op het rekeningnummer van Ridder Joris (25% van het totale boekings-bedrag.)
 • De borgsom wordt gerestitueerd op het rekeningnummer van de opdrachtgever binnen 3 werkdagen na de opdracht. Banktransactie-vertragingen door banken voorbehouden.
 • Zakelijke partners: Het boekings-bedrag dient uiterlijk 21 dagen na uitvoerdatum op de bankrekening van Ridder Joris zijn bijgeschreven.
 • Particulier: Het boekings-bedrag dient uiterlijk 7 dagen na uitvoerdatum op de bankrekening van Ridder Joris zijn bijgeschreven.
 1. Kindershow
 • Opdrachtgever zorgt voor een afsluitbare kleedruimte en een geschikt podium.
 • Opdrachtgever zorgt bij slechte weersomstandigheden voor een dusdanig overdekte locatie dat boven en achterkant, alsmede beide zijwanden wind- en waterdicht zijn.
 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat gedurende de opbouwtijd de zaal vrij is van bezoekers en de werkplek vrijgemaakt is en gereed voor opbouw van de podium-act.
 1. Aansprakelijkheid
 • Ridder Joris is niet aansprakelijk voor schade aangebracht door derden aan de locatie of aan personen.
 • Ridder Joris is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 • De opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor schade die ontstaat, voor, tijdens of na afloop van het programma of optreden aan apparatuur, instrumenten of andere eigendommen van Ridder Joris, veroorzaakt door publiek, werkgever of diens personeel en die niet wordt vergoed door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Ridder Joris. De schade dient binnen 1 maand aan Ridder Joris vergoed te worden.
 1. Annulering

Opdrachtgever kan de opdracht annuleren.
Indien de opdracht na 2 weken voor de uitvoeringsdatum wordt geannuleerd door opdrachtgever, heeft Ridder Joris recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies.

Annuleer-situaties door: opdrachtgever…

 • Tot 1 maand voor het optreden: de borgsom wordt geretourneerd door Ridder Joris.
 • Tot 3 weken voor het optreden? Ridder Joris houdt de borgsom.
 • Tot 2 weken voor het optreden?  De opdrachtgever dient de helft van het boekingsbedrag aan Ridder Joris te betalen.
 • Na 1 weken voor het optreden? De opdrachtgever dient het volledige boekingsbedrag aan Ridder Joris te betalen.
 1. Privacy

Ridder Joris verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die opdrachtgever met hem deelt. Opdrachtgever gaat akkoord dat de gegevens worden gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, in contact te kunnen blijven en de betalingen te kunnen afhandelen. (zie http://www.jorisdegraaff.nl/privacy-verklaring)

 1. Overmacht

Mocht door overmacht Ridder Joris de overeenkomst niet kunnen naleven, dan zal opdrachtgever kosteloos geholpen worden met het zoeken naar een goed alternatief.

 1. Prijzen

Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, exclusief btw tenzij anders vermeld.

 1. Slotbepalingen
 • Op iedere offerte en overeenkomst tussen Ridder Joris en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie.
 • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ridder Joris en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

×